HomeEnerji Sözlüğü - inavitas

https://inavitas.com/wp-content/uploads/2021/08/sozluk.png

Enerji dünyasında en sık kullanılan popüler kavramları, anlamlarıyla beraber sizler için derledik.

Terim Tanım
Akım Elektrik akımı, potansiyel fark(gerilim) etkisi sonucunda iletken bir madde üzerinden elektrik yüklerinin hareketi olarak tanımlanır. Elektrik akımının birimi Amper’dir, A ile gösterilir.
Aktif Güç Aktif güç, elektrik devrelerinde alıcılar tarafından sistemden çekilen faydalı güç olarak tanımlanır. Aktif gücün birimi Watt’tır, P ile gösterilir.
Akü Gerilimi Akü gerilimi, bir akü hücresinin (+) ve (-) kutupları arasında ölçülen potansiyel fark olarak tanımlanır. Bu gerilim değeri akü çeşitlerine ve şarj seviyelerine göre değişir. Birimi Volt’tur.
Alan Başına Enerji & Enerji Yoğunluğu Enerji yoğunluğu, birim alan başına tüketilen enerji miktarı olarak tanımlanır. Tüketim/alan (kWh/m²) olarak hesaplanır.
Alternatif Akım Alternatif akım, genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektriksel akım olarak tanımlanır. Alternatif akımın birimi AA’dır. Şebeke elektriği alternatif akıma örnek gösterilebilir.
Aylık Tüketim/ Birim Birim başına düşen aylık elektrik enerjisi tüketimi olarak tanımlanır. (Wh/birim)
Aylık Tüketim/ KG Kg başına düşen aylık elektrik enerjisi tüketimi olarak tanımlanır. (Wh/kg)
Basınç Bir iç mekânda hava deviniminin sağlanabilmesi için havanın mekâna girdiği nokta ile mekândan çıktığı nokta arasında bir basınç farkı yaratılması gerekir. Basınç farkı ne kadar yüksek olursa akacak hava miktarı o kadar artacaktır. Birimi Pascal’dır, P ile gösterilir.
Çok Çift Terimli Tarife Sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.
Çok Zamanlı Tarife Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir. Çok zamanlı tarifede 24 saatlik zaman dilimi gündüz, puant ve gece dönemi olarak gruplara ayrılmıştır.
Dağıtım Bedeli Tek veya çift terimli tarife sınıfına bağlı abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir. Link
Dağıtım Şiketi Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişidir. Altyapı çalışmaları, dağıtım sistemine bağlantı anlaşması, arıza – bakım – onarım çalışmaları yapma ile sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi, tesislerin devralınması, elektrik kesme-bağlama, voltaj düşüklüğü, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımının tespiti işlemleri vb. ilgili mevzuatla belirlenen işlemler dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. Link
DC AKIM (Batarya) Bataryanın şarj ve deşarj edilme sırasındaki geçen akımı olarak tanımlanır. Akım miktarının önündeki eksi “-” deşarj edildiği yani enerji çekildiği artı “+” ise şarj edildiği yani bataryaya enerji verildiği ifade eder. Birimi A’dır.
DC Kurulu Güç Bir elektrik santralinin karşılayabildiği, bir tesisat sisteminin kaldırabildiği ve bir elektrik şebekesinin taşıyabildiği maksimum kapasiteye verilen isimdir.
Demand Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü (kW) gösterir.
Doğru Akım Doğru akım, elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden, alçak potansiyele doğru sabit olarak akması şeklinde tanımlanır. Doğru akımın birimi DA’dır. Pil, akü ve dinamo doğru akım kaynağı için örnek gösterilebilir.
Dönem İçinde Reaktif Enerji Dönem İçinde Reaktif Enerji, belirli bir zaman aralığında tüketilen toplam reaktif enerji miktarı olarak tanımlanır. Birimi VArh’dır.
Dönem İçindeki Enerji Dönem içi enerji, belirli bir zaman aralığında tüketilen-üretilen toplam enerji miktarı olarak tanımlanır. Birimi Wh’tır.
Dönem İçindeki Enerji (T1,T2,T3) Belirli zaman aralığındaki enerji tüketiminin, tarife bazında [ T1 (gündüz), T2 (puant), T3 (gece) ] incelenmesi durumu olarak tanımlanır.
Elektriksel Güç Bir üretecin beslediği alıcı üzerinden birim zamanda harcanan enerji veya enerji dönüşümüdür. Link
Emre Amadelik Oranı Bir elektrik santralinin elektrik üretebileceği zaman miktarının, toplam zamana bölünmesi ile bulunan ve santralin işletme performansını gösteren bir parametredir. (http://www.nukleer.web.tr/guncel_veriler/emremadelik.html)
Endeks Değeri Endeks değeri kümülatif(sürekli artan) bir değer olup; enerji üretim-tüketim hesaplamalarında kullanılan bir parametredir. Bir zaman dilimindeki enerji üretim-tüketim miktarı son endeks-ilk endeks hesaplama metodu ile bulunur.
Endeks Değerleri (T1,T2,T3) Endeks değerlerinin tarife bazında [ T1 (gündüz), T2 (puant), T3 (gece) ] incelenmesi durumu olarak tanımlanır.
Endüktif Reaktif Güç Endüktif Reaktif güç, akım ve gerilim arasında bulunan faz farkında gerilimin ileri yönde olması olarak tanımlanır. Endüktif güç daha çok manyetik alan üreten elemanların kullanıldığı sistemlerde şebekeden çekilir. Endüktif reaktif gücün birimi VAr’dır, QL ile gösterilir.
Enerji (Elektriksel) Enerji, bir sistemin iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır.
Enerji dengesi Enerji kullanımı nedeniyle enerji tüketimine dayalı olarak girdilere ve/veya enerji kaynağı üretimine karşı enerji çıktılarının mukayesesi. (TS_ISO_50004)
Enerji hedefi Kuruluşun enerji politikasını, iyileştirilmiş enerji performansı açısından yerine getirmek üzere düzenlenen, belirtilmiş sonuç veya kazanım. (TS_EN_ISO_50001)
Enerji performans göstergesi (EnPG) Enerji performansının kuruluş tarafından tanımlanan nicel değeri veya ölçüsü. (TS_EN_ISO_50001)
Enerji Referans Noktası Enerji performansının karşılaştırılması için temel oluşturan nicel referans/referanslar. (TS_EN_ISO_50001)
Enerji Verimliliği Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlanmaktadır.
Enerji verimliliği Bir faaliyet, mal, hizmet veya enerji çıktısı ile bir enerji girdisi arasındaki oran veya diğer nicel bağlantı. (TS_EN_ISO_50001)
Enerji yönetim sistemi (EnYS) Enerji politikası ve hedeflerini oluşturmak için birbirleriyle bağlantılı veya etkileşen öğeler grubu ve bu hedeflere ulaşmak için proses ve prosedürler. (TS_EN_ISO_50001)
Frekans Frekans, bir olayın birim zaman içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümü olarak tanımlanır. Birimi Hert(Hz)’dir
Gerilim Gerilim, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel fark olarak tanımlanır. Gerilimin birimi Volt’tur, V ile gösterilir.
Görünür Güç Görünür güç, Aktif güç ve Reaktif gücün birlikte çekildiği işletmelerde alıcınınşebekeden çektiği toplam güç olarak tanımlanır. Görünür gücün birimi VA’dır, S ile gösterilir.
Güç (Elektriksel) Elektriksel güç, elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı enerji miktarı olarak tanımlanır. Elektriksel gücün SI birimi Watt’tır. P ile gösterilir.
Güç Faktörü Güç faktörü, kompanzasyonda elektrik enerjisinin verim ve kalitesinin ne derece efektif kullanıldığının ölçütü olarak tanımlanır. Güç faktörü -1 ile 1 arasında olabilir. Bu değer mutlak değer 1 e ne kadar yakınsa elektrik enerjisi de o kadar verimli kullanılıyor demektir. Güç faktörü Cosϕ ile gösterilir.
Günlük Tüketim / Birim Birim başına düşen günlük elektrik enerjisi tüketimi olarak tanımlanır. (Wh/birim)
Günlük Tüketim / KG Kg başına düşen günlük elektrik enerjisi tüketimi olarak tanımlanır. (Wh/kg)
Hava Debisi Hava debisi, bir kesit alandan birim zamanda geçen havanın hacmi olarak tanımlanır. Fanın birim zamanda transfer ettiği hava miktarı olarak da ifade edilebilir.  Birimi m³/s’dir.
Hava Kalitesi Hava kalitesi endeksi, belirli bir ortamda ki havanın kalitesinin ifade edilmesi için kullanılan ölçüdür. Birimi AQI’dır. AQI değeir 0-50 aralığında ise hava kalitesi yüksek, 51-100 aralığında ise ise kabul edilebilir, 101’den büyük hava kalitesi düşüktür.
İnvertör Güneş paneli ile beraber sistemin kalbini oluşturup, panellerin ürettiği doğru akımı alternatif akıma akıma çeviren ekipmanlardır.
Jeneratör Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir makine, bir tür elektrik enerjisi üreticisi olarak tanımlanır. Dizel, benzinli olmak üzere farklı yakıt ile çalışan jeneratörler mevcuttur.
Kapasite Oranı (CR) Bir santralin belli bir periyotta ürettiği enerjinin, tam kapasitede üretebileceği enerjiye oranıdır.
Kapasitif Reaktif Güç Kapasitif reaktif güç, akımve gerilim arasında bulunan faz farkında akımın ileri yönde olması olarak tanımlanır. Kapasitif güç daha çok yalıtkan elemanların kullanıldığı sistemlerde şebekeden çekilir. Kapasitif reaktif gücün birimi VAr’dır, QC ile gösterilir.
Kompanzasyon Kompanzasyon, indüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın tutma işlemi olarak tanımlanır. Kompanzasyon işlemlerinde, kompanzasyon panosu kullanılmaktadır. Bu pano tesisin güç kat sayısını düzelterek şebekeden daha az reaktif enerji çekilmesini sağlar, kayıpları azaltır.
KPI KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS), genel anlamıyla hedef olarak tanımlanmaktadır. Tüketim hedeflerinin takibini sağlamaktadır.
Mekanik Güç Birim zamanda yapılan iş miktarı ile matematiksel olarak ifade edilen işin yapıldığı hızdır.
Modül Sıcaklığı Modül sıcaklığı, yüzeylerin sıcaklığını tespit etmeye yarayan bir sensörün ölçümlediği veri olarak tanımlanır. Genellikle solar panellerin arka yüzeyine yerleştirilmesiyle panel sıcaklığının ölçümlenmesi sağlanır.  Panel’in yüzey sıcaklığını ifade eder. “°C” (Celcius) olarak tanımlanır.
Motor Devri Motor devri, jeneratörlelerin motor kısmında bulunan krank milinin 1 dakikada yaptığı dönme/devir sayısı olarak tanımlanır. Birimi Dev/dk veya RPM’dir.
Nem Nem, havada bulunan su buharı olarak tanımlanır. Birim hacimdeki nem miktarına mutlak nem denir. Nem miktarı/hacim (gr/m³) olarak hesaplanır.
Perakende Şirketi Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini ifade eder. Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı, abonelik işlemleri (başvurusu / iptali), sözleşme imzalanması, faturalama (hatalı faturalandırma, fatura itirazı), tahsilat işlemleri ve diğer tüketici hizmetleri merkezleri aracılığıyla verilen hizmetleri ise görevli tedarik şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Performans Oranı (PR) Bir PV santralinin konumdan bağımsız olan kalitesinin bir ölçüsüdür ve bu nedenle genellikle bir kalite faktörü olarak tanımlanır. Fotovoltaik modül, inverter ve kablolardan oluşan konfigürasyonun enerjiyi dönüştürürken sebep oldukları kayıplar bu oranın değerinde belirleyicidir.
Periyot Periyot, bir olayın gerçekleştiği uzunluk veya zaman dilimi olarak tanımlanır.
Potansiyel Fark (Elektriksel) Elektriksel potansiyel farkı, bir elektrik alanında bir birim yükün iki nokta arasında bir noktadan diğerine taşınması için yapılan iş miktarı olarak tanımlanır, ∆V ile gösterilir.
Puant Elektrik enerjisi tüketiminin en fazla olduğu zaman aralığını belirtir. Çok zamanlı tarife uygulamasında, 06.00-17.00 saatleri arası gündüz, 17.00-22.00 arası puant, 22.00-06.00 arası ise gece dönemidir.
PV Panel Güneşten gelen farklı dalga boylarındaki elektromanyetik dalgaların görünür ışık spekturumundaki bölümünü elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan yarı iletken maddelerdir. Güneş panelleri yarı iletken bir diyot görevi görerek güneş ışığının sağladığı enerjiyi iç fotoelektrik reaksiyonla, doğrudan DC akıma dönüştürmeye yarar.
Radyasyon Radyasyon, havada taşınan enerji olarak tanımlanır. Birimi W/m2’dir.
Reaktif Güç Reaktif güç, yararlı işe dönüştürülemeyen, hatların ve trafoların gereksiz yüklenmelerine neden olan şebekeye iade edilen enerji olarak tanımlanır.  Kondansatör veya bobin içeren devrelerde akım ve gerilimin arasında faz farkı bulunmasından kaynaklanır.  Endüktif güç ve Kapasitif güç olarak ikiye ayrılır. Reaktif gücün Birimi VAr’dır, Q ile gösterilir.
Rüzgar Hızı Rüzgar hızı birim zaman içerisinde havanın hareket oranı olarak tanımlanır. Birimi m/s’dir.
Şarj Yüzdesi Şarj yüzdesi, bataryanın içerisindeki kullanılabilir elektrik enerjinin bataryanın tam kapasitesine olan oranıdır ve (Yüzde) “%” olarak ifade edilir.
Sıcaklık (Batarya) Bataryanın üzerindeki sensörün ölçümlediği batarya yüzey sıcaklığı olarak tanımlanır. Birimi Santigrat “°C” (Celcius)’dir.
SKTT Elektrik tüketimi 10 milyon kWh/yıl ve üzerinde olan tüketicilere, perakende enerji satışı yapan bir şirketle anlaşma yapılmadığı durumlarda uygulanacak tarife anlamına gelmektedir. (https://enerji.socar.com.tr/ELEKTR%C4%B0K/Son-Kaynak-Tedarik-Tarifesi)
Solar Radyasyon Solar radyasyon, günşeyten doğrudan gelen ve yayılan ışınların tamamı olarak tanımlanır.  Metrekareye düşen ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşebilme oranı olarak basitleştirilebilir. Birimi W/m2’dir.
Su Endeks Değerleri Endeks değeri, sayaç üzerinden okunan değer olarak tanımlanır. Bir zaman dilimindeki su tüketimini bulmak için, sayaç üzerindeki son endeks eksi ilk endeksten elde eldilen değer hesaplanabilir.
Tarife Tarife, bir malın veya hizmetin üzerinden alınan harç, alınan ürünün her birimi için sabit bir fiyat üzerinden ücretlendirilmesi olarak tanımlanır. Örneğin TL/kWh Elektrik şebekesinden çekilen elektrik enerjisinin Kilowatt saat’i başına ücretidir.
Tek Terimli Tarife Tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden ve fatura başına güç bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.
Tek Zamanlı Tarife Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.
Toplam Deşarj Toplam deşarj, boşaltılan (deşarj edilen) elektrik enerjisi miktarı olarak tanımlanır. Birimi Wh’dır.
Toplam Şarj Toplam şarj, depolanan (şarj edilen) elektrik enerjisi miktarı olarak tanımlanır. Birimi Wh’dır.
Tüketim Tahmini İşletmelerin geçmiş dönemlerdeki enerji tüketimlerinin yapay zeka ile işlenerek, gelecek dönemlerdeki ilgili gün ve saatlerde tüketilmesi beklenen enerji miktarıdır.
Yağ Basıncı Yağ basıncı, jeneratörün yağlama sistemin dolaşan yağın bası olarak tanımlanır.  Birimi PSI & Bar’dır
Yakıt Seviyesi Yakıt seviyesi, Jeneratör içerisinde bulunan yakıtın miktarı olarak tanımlanır.  Yakıt seviyesi hacim ile gösterilir birimi Litre (L)’dir
https://inavitas.com/wp-content/uploads/2019/10/logo_beyaz.png
https://inavitas.com/wp-content/uploads/2019/10/logo_beyaz.png
Bülten

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!    neden inavitas?

    inavitas, enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için özelleştirilmiş, dağıtım şirketlerinden, yenilenebilir enerji santrallerine, işletmelerden evlere, enerjinin üretildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği her alanda kullanılan gerçek zamanlı bir enerji zekası platformudur.

    inavitas.com © 2019